Чай 茶

Материал из Даосская Библиотеки
Версия от 12:07, 9 декабря 2019; Администратор (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Сорта китайского чая

Белый чай

 1. Байхао Инь Чжэнь 白毫银针
 2. Баймудань 白牡丹
 3. Шоумэй 寿眉

Желтый чай

 1. Мэн Дин Хуан Я 蒙顶黄芽
 2. Хо Шань Хуан Я 霍山黄芽
 3. Цзюнь Шань Инь Чжэнь 君山银针

Зеленый чай

 1. Маоцзянь 毛尖
 2. Моли Лун Чжу 茉莉龙珠
 3. Лю Ань Гуа Пянь 六安瓜片
 4. Баймао Хоу 白毛猴
 5. Тай Пин Хоу Куй 太平猴魁
 6. Хуан Шань Маофэн 黄山毛峰
 7. Дин Гу Да Фан 顶谷大方
 8. Чжу Е Цин 竹叶青
 9. Би Ло Чунь 碧螺春
 10. Лун Цзин 龙井

Красный чай

 1. Исин Хун Ча 宜兴红茶
 2. Дянь Хун 滇红
 3. Чжэншань Сяочжун 正山小种
 4. Цзинь Цзюй Мэй 金骏眉
 5. Цимэнь Хун Ча 祁門紅茶

Улуны

 1. Те Гуаньинь 铁观音
 2. Женьшень Улун 人参乌龙
 3. Да Хун Пао 大红袍
 4. Най Сян Цзинь Сюань 奶香金萱
 5. Хуанцзинь Гуй 黄金桂
 6. Ци Лань 奇兰
 7. Дун Дин Улун 冻顶乌龙
 8. Ба Сянь 八仙
 9. Шуй Сянь 水仙
 10. Алишань Улун 阿里山乌龙
 11. Лишань Улун 梨山乌龙
 12. Шаньлиньси Улун 杉林溪乌龙
 13. Ми Сян
 14. Габа Алишань 嘎巴阿里山
 15. Сы Цзы Чунь 四季春
 16. Дунфан Мэйжень 东方美人
 17. Те Ло Хань 铁萝汉
 18. Лао Ча Ван 老茶王
 19. Фэнхуан Дань Цун 凤凰单从
 20. Бай Цзи Гуань 白鸡冠
 21. Уи Жоугуй 武夷肉桂
 22. Сяо Хун Пао 小红袍

Пуэр

 1. Гунтин Пуэр 宫廷普洱
 2. Байхао Пуэр 白芽普洱
 3. Шэн Пуэр 生普洱
 4. Шу Пуэр 熟普洱
 5. Ча Гао 茶膏